17.03.2023 г.- присъствен семинар на тема ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА И ИНФЛАЦИЯ – Коментар на практиката на Върховния административен съд и на Съда на Европейския съюз във връзка с най-често срещаните нарушения при възлагане на обществените поръчки

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА И ИНФЛАЦИЯ

Коментар на практиката на Върховния административен съд и на Съда на Европейския съюз във връзка с най-често срещаните нарушения при възлагане на обществените поръчки

Коментар на ПМС №31 / 23.02.2023 г., в сила от 28.02.2023 г.

 на 17 март 2023 г.,

в ЦКС, конферентна зала ет.14, гр.София

Лектори:

Аделина Ковачева – Съдия във Върховния административен съд до 2021г.

Милана Кривачка – Адвокат, експерт по ЗОП

П Р О Г Р А М А

8.30 – 9.00 ч. – Регистрация

09.00 – 10.30 ч. – Правни способи за изменение на договорите при инфлация

1.Методическо указание изх. № МУ – 1 от 01.04.2022г. на Изп.директор на АОП относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация;

2.Нормативната уредба относно измененията на договорите за обществени поръчки и анализ на предвидените хипотези за изменение на договора в чл.116 от ЗОП;

3.Правен анализ на чл.117а от ЗОП;

4.Опции за изменение на договор с индексиране на цената.

Лектор: Милана Кривачка

10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 –12.30 ч. Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация

 • Въпроси и отговори относно приложението на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета на Европейския съюз от 8.04.2022 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Лектор: Милана Кривачка

12.30 – 14.00 ч. – Обедна почивка

14.00 – 15.30 ч. Често допускани грешки от възложителите при организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, водещи до отмяна на решенията за избор на изпълнител и до определяне на финансови корекции:

 • Типични нарушения при провеждане на пазарни консултации и при разделяне на обществената поръчка на обособени позиции. Хипотези на налагани финансови корекции.
 • Законови основания за задължително отстраняване – представяне на документи с невярно съдържание – същност на основанието за отстраняване и етапите от процедурата, в които може да бъде допуснато; установени нарушения на трудовото законодателство.
 • Законови основания за незадължително отстраняване: сключени споразумения с цел нарушаване на конкуренцията; установено виновно неизпълнение на договори; предоставяне на невярна информация (етапи на процедурата, в които може да бъде допуснато). Задължение на възложителя за доказване на неизпълнените договори. Методическо указание на АОП.
 • Мерки за надеждност – характеристика и допустимост. Задължения на конкурсната комисия  при описани такива мерки от участника.
 • Конфликт на интереси – основни понятия и отграничения при конфликта на интереси. Принципни решения на ВАС – четвърто и седмо отделение по тази въпроси. Основополагащи решения на Съда на Европейския съюз във връзка с конфликта на интереси.
 • Критерии за подбор: Специфика на всеки от трите вида критерии за подбор. Решение на СЕС по дело С-195/21 по преюдициално запитване от Районен съд – Луковит.
 • Използване на капацитета на третите лица при доказване съответствие с изискванията към подбора.  Подизпълнители.

Лектор: Аделина Ковачева

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. –  Продължение на темата за често допусканите грешки при организиране, обявяване и провеждане на процедурите.

 • Преюдициално запитване от Административен съд – София град от 4.07.2022г. във връзка с наложени финансови корекции за непропорционално изискване за установяване на опит при участници – обединения.
 • Критерии за възлагане, като често основание за определяне на финансови корекции. Контрол за законосъобразност при експертна оценка.
 • Изискване, анализ и приемане/отхвърляне на писмена обосновка; Решение на СЕС по дело С-669/20. Препоръчителни действия на възложителите при  липса на реакция от законодателната власт във връзка с коментираното решение на СЕС. Може ли ценовото предложение да е „0“ – решение на СЕС?
 • Оценителна комисия – съдържание на протокола и доклада; процедура по чл.106 от ЗОП.
 • Процедура по искане на разяснения по чл.104, ал.5 от ЗОП. Кога става задължителна?
 • Конфиденциална информация, предоставяне от участниците. Същност и допустимост. Решения на СЕС и на ВАС.
 • Процедури на договаряне без предварително обявление по чл.79, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП. Решение на СЕС по преюдициално запитване от ВАС, седмо отделение.
 • Прекратяване на процедурата.
 • Изменение на договори. Преюдициални запитвания от лятото на 2022г. от ВАС, седмо отделение.

 Лектор: Аделина Ковачева

В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена за семинар – 290 лева без ДДС

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Записването за участие е до 13.03.2023 г. или до изчерпване на местата в залата.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 58,

 имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка