Националният център за юридическо обучение e създаден през 2003 год. като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Сдружението има богата и разнообразна дейност, която включва: обучения на юристи, разработване на проекти по национални и международни програми, участие в изготвянето на законопроекти; изследователска и издателска дейност.

Националният център организира обучения, насочени към стимулиране и усъвършенстване на подготовката на млади юристи с оглед практическата им реализация, подготвя кадри за нуждите на съдебната администрация, предлага семинари по актуални въпроси на българското и европейското законодателство. В тях се прилагат съвременни методи на преподаване, които са в контекста на европейските стандарти на обучение. В провежданите подготвителни курсове за синдици и нотариуси, обучения на юристи по най-новите промени в действащото национално законодателство, и семинари по търговска несъстоятелност участват действащи юристи от цялата страна.

Националният център за юридическо обучение активно участва в разработването на законопроекти в областта на правата на човека, развитие на гражданско общество и развитие на съдебната система чрез участието на неговите членове в състава на работни групи към Народното събрание.

Национален център за юридическо обучение организира семинари по актуални теми:

– Подготвителни курсове за обучение за кандидати за нотариуси;

– Подготвителни курсове за придобиване на квалификация за синдик;

– Семинари за последните изменения на Административнопроцесуалния кодекс

– Подготвителен курс Актуални въпроси на гражданския процес по новия гражданско-процесуален кодекс

– Предстоящите изменения на част IV на Търговския закон “Несъстоятелност”

– Последни изменения на ГПК и ЗМТА

– Българска фондова борса, инвестиционни посредници и приватизация;

– Недействителност на административните актове

– Последни изменения в ДОПК. Актуални проблеми на данъчното законодателство;

– Актуални проблеми на новата правна уредба на обществените поръчки

– Административен контрол и съдебно производство

– Вещно право

– Кодекс застраховане

– Прилагане на СИДДО

И много други, които можете да разгледате ТУК

Председател на Националния център за юридическо обучение е

проф. Огнян Стамболиев

Завършил право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1970 г. Доктор по право, професор по гражданско процесуално право в ЮФ на СУ “ Св. Климент Охридски “ и Бургаския университет. Специализации във Виена, Стокхолм и Хамбург.

От 2002 год. до настоящия момент е ръководител на Катедра по гражданскоправни науки към СУ „Св. Климент Охридски“. Председател на Националния център за юридическо обучение от 2003 год. до настоящия момент. Адвокат, медиатор, арбитър в Арбитражен съд на БСК.

Области на научни интереси: граждански процес, процедури за вземане на решение, разрешаване на конфликти, медиация.

Автор на редица книги, учебници, студии и статии. Владее английски, немски, руски, полски и чешки eзик.