15 и 16.10.2019 г. – Семинар КОМЕНТАР НА ПОСЛЕДНИТЕ И НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЗОП И ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ – ЦАИС “ЕОП”

КОМЕНТАР  НА ПОСЛЕДНИТЕ И НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП),

публикувани за обществено обсъждане

на Портала за обществени консултации на 05.09.2019г.

 и

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ЧРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗИРАНА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС „ЕОП“)

на 15 и 16 октомври 2019 г.,

в парк хотел «Витоша», гр.София

Лектори на семинара:

Милана Кривачка – адвокат с дългогодишен опит, експерт по ЗОП, лектор

Кремена Симеонова – експерт в екипа на Консорциум „ЕОП България“, разработващ  ЦАИС ЕОП

Боряна Иванова – експерт в екипа на Консорциум „ЕОП България“, разработващ ЦАИС ЕОП

ПРОГРАМА

15 октомври 2019 г. (вторник)

Лектор: Милана Кривачка

9.00 – 9.30ч.       –   Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 ч.  –  Последните и предстоящи промени в ЗОП,

                               свързани с подготовката за възлагане на обществената поръчка:

 • Нови правила за възлагане на обществени поръчки от възложител, който е разпоредител с бюджет – чл.7, ал.4 от ЗОП;
 • Промяна в условията за възлагане на обществени поръчки „in house“ по реда на чл.14, ал. 1 т.5 и т.7 от ЗОП;
 • Правила за определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка в съответствие с актуалната им пазарна стойност – пазарни проучвания или консултации;
 • Правни аспекти на възлагането на обществените поръчки чрез ЦАИС„ЕОП“;
 •  Регистърът за обществените поръчки като част от платформата от 01.01.2020г. (чл.36, ал.1 от ЗОП);
 • Защита на информация при публикуване на документите в ЦАИС „ЕОП“ – 36б от ЗОП;

11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза

11.30 – 13.00ч. –  Подготовката за възлагане на обществената поръчка:

 • Особености при възлагането на обществените поръчки чрез обособени позиции;
 • Специални условия за изпълнение на поръчките;
 • Нови правила при определяне на техническата спецификация от 01.03.2019г.;
 • Основания за отстраняване на участниците във връзка с наличието на обстоятелства за лично им състояние;
 • Определяне на критериите за подбор и участието на трети лица и на подизпълнители;
 • Деклариране на личното състояние на участниците и съответствието им с критериите за подбор;
 • Определяне на критериите за възлагане на обществената поръчка;
 • Обявяване на обществените поръчки чрез електронната платформа.

13.00 – 14.00 ч. – Обяд

14.00 – 15.30ч.  –  Последните и предстоящи промени в ЗОП,

свързани с провеждането на съответната процедура:

 • Особености при подаването на оферта чрез електронната платформа;
 • Изключения от електронното подаване на документи;
 • Работа на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите чрез ЦАИС „ЕОП“;
 • Промяна в основания за отстраняване от процедурата – чл.107, т.5 от ЗОП;
 • Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа;
 • Промени в правилата за подаване на гаранции от определените изпълнители;
 • Сключване на договор за обществена поръчка;
 • Промени в правилата за сключване на рамково споразумение – чл. 112а от ЗОП;

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч.Последните и предстоящи промени в ЗОП,

свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка:

 • Основания за изменение на договора за обществена поръчка;
 • Електронно фактуриране;
 • Изменения в правилата за възлагане на конкретните поръчки чрез създадените от възложителите квалификационни системи;
 • Промени в правилата за събиране на оферти с обява и покана до определени лица;
 • Промяна в срока за поддържане на Профила на купувача на електронната платформа от 01.01.2010г., вместо от 01.01.2021г.;
 • Анализ на често допусканите нарушения при възлагането на обществените поръчки.

16 октомври 2019 г. сряда)

Лектори: Кремена Симеонова и Боряна Иванова

9:30 – 09:50 – Въведение в ЦАИС ЕОП. Модули и етапи, ползватели на ЦАИС ЕОП и роли, регистрация

09:50 – 10:40 – Профил на организацията в ЦАИС ЕОП. Управление на потребители/служители на възложителя, роли и права в организацията     

10:40 – 11:00 – Кафе-пауза       

11:00 – 12:00 – Подготовка на обществена поръчка от страна на Възложител. Параметри, изисквания за подбор, техническо предложение, ценово предложение, график на поръчката, екип на възложителя, обявления и решения 

12:00 – 13:00 – Участие в поръчка от страна на стопански субект и подаване на заявление/оферта. Регистрация като стопански субект, участие в процедура, искане за разяснение и комуникация с възложителя, подаване/оттегляне на заявление/оферта    

13:00 – 14:00 – Обяд       

14:00 – 14:30 – Отваряне на подадените заявления/оферти. Прилагане на ключове за декриптиране на подадените от участниците заявления/оферти, декриптиране от страна на председателя на оценителната комисия     

14:30 – 15:00 – Оценка на подадените заявления/оферти. Комуникация с участниците, преглед на подадените заявления/оферти, допускане до отваряне на ценовите предложения, доклади от работата на комисията    

15:00 – 15:30 – Приключване на поръчката в системата. Решение на възложителя за избор на изпълнител, обявление        

15:30 – 15:50 – Библиотека с шаблони. Шаблонни изисквания и шаблонни съобщения

15:50 – 16:10 – Кафе – пауза    

16:10 – 16:40 – Каталози. Глобални и локални каталози

16:40 – 17:10 – Фактури, справки и отчети. Изпращане на фактура до възложителя през системата, справки и отчети     

17:10 – 17:30 – Въпроси и дискусия

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена: 300 лв. /Цената е без ДДС/. За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. 

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, два обяда

Цени за нощувки в парк хотел „Витоша“, с включена закуска:

 • нощувка в двойна стая – 50 лв. на човек
 • нощувка в единична стая – 80 лв. на стая

Записването за участие е до 10.10.2019 г. или до изчерпване на местата в залата.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58,

факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

Плащанията може да извършите по банков път:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

или в брой в офиса на фирмата:

Адрес: 1404София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка