28.02.2024 г. – ПРИСЪСТВЕН семинар на тема: КОМЕНТАР НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и на ПОДЗАКОНОВИТЕ АКТОВЕ ЗА НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ, предлагат на Вашето внимание ПРИСЪСТВЕН семинар на тема:

КОМЕНТАР НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ  В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и на ПОДЗАКОНОВИТЕ АКТОВЕ ЗА НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 на МС от 29.12.2023 г. за определяне на възложителите, които са задължени да възлагат обществени поръчки при спазване на изискванията на чл. 47, ал. 5 от ЗОП …

НАРЕДБА № Н-21 ОТ 19.12.2023 г. за изискванията към чистите превозни средства

 УКАЗАНИЯ за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки съгласно чл. 237б от ЗОП

АНАЛИЗ НА ПРАКТИКАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 на 28 февруари /сряда/ 2024 г.,

в ЦКС, гр.София, ул. “Г. С. Раковски” № 99, конферентна зала ет.14

Лектори:

Аделина Ковачева –Съдия във Върховен административен съд в периода 1999-2021г.

Милана Кривачка   –Адвокат /експерт по обществени поръчки/;

Държавен експерт в Дирекция „Правна“ на Министерския съвет от 1997г. – 2007г.

П Р О Г Р А М А

08.30 – 09.00 – Регистрация

09.00 – 10.30 ч. Промени в ЗОП на някои правила, свързани с:

 • правилата за делегиране на правомощията на възложителите – изменение на чл.7 от ЗОП;
 • правилата за възлагане на обществени поръчки при условията на „in house“  от публичните възложители – изменения в чл.14 от ЗОП;
 • правилата за възлагане на обществени поръчки при условията на „in house“  от секторните възложители – изменения в чл.15 от ЗОП;
 • размера на стойностните прагове за провеждане на предвидените процедури в ЗОП –  изменения в чл.20 от ЗОП;
 • някои от сроковете за публикуване на обявлението за възлагане на поръчка –  изменения в чл.26 от ЗОП;
 • правилата за публикуване на обявление за приключване на договора за обществена поръчка или рамково споразумение  –  изменения в чл.29 от ЗОП;
 • правилата за публикуване в Регистъра на обществените поръчки –  изменения в чл.36 от ЗОП и създаване на чл.38а от ЗОП;
 • правилата за определяне на специалните условия за изпълнение на поръчките  – изменения в чл.47 от ЗОП;
 • Постановление № 356 на МС от 29.12.2023 г. за определяне на възложителите, които са задължени да възлагат обществени поръчки при спазване на изискванията на чл. 47, ал. 5 от ЗОП, както и на дела на чистите превозни средства спрямо общия брой превозни средства, които са предмет на доставка или се използват за извършване на услуги по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
 • Наредба № Н-21 ОТ 19.12.2023 г. за изискванията към чистите превозни средства;
 • правилата за определяне на критериите за подбор при участие в процедурата на обединения – изменения на чл.59, ал.6 от ЗОП;
 • правилата при определяне на критериите за възлагане – изменения в чл.70 и чл.71 от ЗОП;
 • правилата за оценка на необичайно благоприятни оферти  – изменения в чл.72 от ЗОП;
 • правилата за разглеждане на заявления за участие и оферти при така наречения „обърнат ред“ – изменение на чл.104, ал.3 от ЗОП;
 • правилата за приемане на работата на комисията – изменения в чл.106 от ЗОП;
 • правилата за определяне на гаранциите за участие и за обезпечаване на авансово предоставените средства – изменения в чл.111 от ЗОП;
 • правилата за сключване на договора за обществена поръчка под условие – изменения в чл.114 от ЗОП;
 • правилата за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация – изменения в чл.117а от ЗОП

Лектор: Милана Кривачка

10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 –12.30 ч. Промени в ЗОП, свързани с:

 • правилата за обжалване на решенията, действията и бездействията на възложителите  пред КЗК и на решенията на КЗК пред ВАС – изменения в чл. 199, ал. 2, т. 2; чл.200 ал.2; чл. 206 ал.1 и 2; чл.209 ал.3; чл.210, ал.1 и ал.2; чл.217, ал.2 от ЗОП;
 • правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки  (АОП) – изменения в чл.229 от ЗОП;
 • правилата за прилагане на стандартизирани изисквания и документи – изменения в чл.231 от ЗОП;
 • въвеждане на задължителен контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност над 5 000 000 лв. – създаване на нов чл.232а от ЗОП;
 • създаване на правила за осъществяване на контрол от наблюдатели, определени от министъра на финансите, и от звената за предварителен контрол по законосъобразност при някои процедури за възлагане на общ. поръчки – създава се нов Раздел Iа с чл. 237а и чл. 237б:
 • Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки съгласно чл. 237б от ЗОП
 • създаването на Експертен консултативен съвет към министъра на финансите на мястото на съществуващия Експертен съвет за сътрудничество – изменения в чл.246 от ЗОП;
 • значително увеличаване на административно-наказателните състави и административно-наказателните санкции за допуснати нарушения при възлагане на обществените поръчки – изменения в чл. чл.247 – чл. 259 от ЗОП.

Лектор: Милана Кривачка

12.30 – 14.00 ч. – Обедна почивка

14.00 – 15.30 ч. – Доброто познаване на практиката на КЗК, ВАС и СЕС  – сигурна гаранция за законосъобразно провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки

 • Принципи за възлагане на обществени поръчки и последици от тяхното нарушаване (чл.2, ал.1 и 2).
 • Правила и ограничения при делегиране на правомощия по чл.7.
 • Трудности при откриване и провеждане на запазени обществени поръчки.
 • Договори, изключени от приложното поле на закона. Вертикално и хоризонтално публично партньорство.
 • Пазарните проучвания и външното участие при подготовката на процедурата: пазарни консултации и подготовка на документацията. Отграничаване на конфликта на интереси и начините за преодоляването му.
 • Задължителни за спазване правила при разделяне / неразделяне предмета на обществената поръчка на обособени позиции. Ограничаване на участието до определен брой обособени позиции. Ограничаване на възлагането на определен брой обособени позиции.
 • Лични задължителни и незадължителни основания за отстраняване: разграничение между чл.54 и чл.55, представяне на документ с невярно съдържание, нарушение на трудовото законодателство, неотстранен конфликт на интереси; тежки професионални нарушения, предоставяне на невярна информация. Санкции по чл.5к.
 • Мерки за надеждност. Право на участниците да се позоват на тях и задължение да ги докажат.

Лектор: Аделина Ковачева

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Общи правила при критерии за подбор на участници. Годност / професионална правоспособност и доказването й чрез подизпълнители. Икономическо и финансово състояние. Възможност за използване капацитета на трети лица.

 • Необосновано ниска цена.
 • Оценителна комисия – конституиране, конфликт на интереси, заместване и замяна на членове; задължение за опазване на служебна тайна. Задължителни и незадължителни действия при разглеждане на офертите: ЕЕДОП, техническо и ценово предложение. Особености при прилагане на чл.104, ал.4 и ал. 5 от ЗОП.
 • Аспекти на административно-наказателната отговорност.

 Лектор: Аделина Ковачева

В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена за семинар – 290 лева без ДДС

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Записването за участие е до 23.02.2024 г. или до изчерпване на местата в залата.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.:02 818 58 58,

 имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка