ул. Твърдишки проход №23

1404 гр. София

България

Тел.: +359 2 818 58 58

Факс: +359 2 818 58 59

E-Mail: office@ncle.bg