12 и 13.07.2024 г. – ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ, предлагат на Вашето внимание:

ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ

на 12 и 13 юли 2024 г.

Лектори:

Емануела Балевска – съдия във Върховен касационен съд до 2021 г.

Камелия Маринова – съдия във Върховен касационен съд

Иван Дахтеров – нотариус

П Р О Г Р А М А

12.07.2024 г. (петък)

09:00 – 09:30 ч. – Регистрация

09:30 – 11:00 ч.

 • Придобиване на имоти по давност.
 • Възстановяване (реституция) на правото на собственост, съобразно българското законодателство ( Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд /ЗВСГЗГФ/, Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти /ЗВСОНИ/, Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти /ЗВСНОИ/ по Закона за териториално и селищно устройство /ЗТСУ/, Закона за планово изграждане на населените места /ЗПИНМ/, Закона за благоустройството на населените места /ЗБНМ/, Закона за държавните имоти /ЗДИ/ и Закона за собствеността /ЗС/ и др.)
 • Действие на нормативните актове, регламентиращи реституцията.

Лектор: Емануела Балевска

11:00 – 11:15 ч. –  Пауза

11:15 – 12:45 ч.

 • Право на собственост – същност и видове.
 • Съсобсвеност – понятие и видове. Способи за възникване и прекратяване на съсобствеността. Разпореждане със съсобствен имот.

Лектор: Камелия Маринова

12:45 – 13:45 ч. – Пауза

13:45 – 15:15 ч.

 • Ограничени вещни права – понятие, съдържание и видове.
 • Право на строеж, на надстрояване и пристрояване – понятие и съдържание. Способи за учредяване. Реализиране на правото на строеж. Прекратяване на правото на стоеж, надстрояване и пристрояване.

Лектор: Камелия Маринова

15:15 – 15:30 ч. –  Пауза

15:30 – 17:00 ч.

 • Територии и поземлени имоти.
 • Правен режим на урегулираните и неурегулираните територии.
 • Кадастър и имотен регистър. Същност и функции. Създаване и функции. Създаване и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Съдържание на имотния регистър.

Лектор: Камелия Маринова

П Р О Г Р А М А

13.07.2024 г. (събота)

09:00 – 09:30 ч. – Регистрация

09:30 – 11:00 ч.

 • Служебен архив и кантора на нотариуса – правна уредба.
 • Отговорност на нотариуса – обща характеристика, правна уредба и видове.
 • Нотариална камара – правно положение, органи, правомощия.
 • Нотариални такси – общи положения и видове.
 • Удостоверяван материален интерес.
 • Държавни такси за вписване – правна уредба и видове.

Лектор: Иван Дахтеров

11:00 – 11:15 ч. –  Пауза

11:15 – 12:45 ч.

 • Доказателства и доказателствени средства в нотариалното производство.
 • Доказателствена тежест в нотариалното производство.
 • Доказване правото на собственост.
 • Документи с доказателствена сила на нотариален акт.
 • Нотариален акт за правни сделки – форма, издаване, съдържание.

Лектор: Иван Дахтеров

12:45 – 13:45 ч. – Пауза

13:45 – 15:15 ч.

 • Придобиване, загубване и възстановяване на правоспособност на нотариус.
 • Права и задължения на нотариуса по Закона за нотариусите и нотариалната дейност /ЗННД/, Устава на Нотариалната камара и Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

Лектор: Иван Дахтеров

Участниците ще получат сертификат за успешно завършен подготвителен курс.

Цена за курс – 300 лева без ДДС.

Крайният срок за записването за участие в курса е до 10 юли 2024 г.  

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 58,

 имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка