16 и 17.06.2023 г. – ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ И РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ, предлагат на Вашето внимание:

ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ

НА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ

С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ И РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ

на 16 и 17 юни 2023 г.

Лектори:

Емануела Балевска – съдия във Върховен касационен съд до 2021 г.

Камелия Маринова – съдия във Върховен касационен съд

Камен Каменов – нотариус

Иван Дахтеров – нотариус

Доц. д-р Венцислава Желязкова – международно частно право

П Р О Г Р А М А

16.06.2023 г. (петък)

09:00 – 9:30 ч. – Регистрация

9:30 – 11:00 ч

Право па Европейския съюз. Първично и вторично право на Европейския съюз. Норми, касаещи нотариалната дейност. Приложимо право към частноправните отношения с международен елемент съгласно българското законодателство.

Лектор: доц. Венцислава Желязкова

11:00 – 11:15 ч. –  Пауза

11:15 – 12:45 ч.

Служебен архив и кантора на нотариуса – правна уредба. Отговорност на нотариуса – обща характеристика, правна уредба и видове. Нотариална камара – правно положение, органи, правомощия. Нотариални такси – общи положения и видове. Удостоверяван материален интерес. Държавни такси за вписване – правна уредба и видове.

Лектор: Камен Каменов

12:45 – 13:45 ч. – Пауза

13:45 – 15:15 ч.

Право на собственост – същност и видове. Съсобсвеност – понятие и видове. Способи за възникване и прекратяване на съсобствеността. Разпореждане със съсобствен имот.

Лектор: Камелия Маринова

15:15 – 15:30 ч. –  Пауза

15:30 – 17:00 ч.

Ограничени вещни права – понятие, съдържание и видове. Право на строеж, на надстрояване и пристрояване – понятие и съдържание. Способи за учредяване. Реализиране на правото на строеж. Прекратяване на правото на стоеж, надстрояване и пристрояване.

Лектор: Камелия Маринова

П Р О Г Р А М А

17.06.2023 г. (събота)

09:00 – 9:30 ч. – Регистрация

9:30 – 11:00 ч

Доказателства и доказателствени средства в нотариалното производство. Доказателствена тежест в нотариалното производство. Доказване правото на собственост. Документи с доказателствена сила на нотариален акт. Нотариален акт за правни сделки – форма, издаване, съдържание.

Лектор: Иван Дахтеров

11:00 – 11:15 ч. –  Пауза

11:15 – 12:45 ч.

Придобиване, загубване и възстановяване на правоспособност на нотариус. Права и задължения на нотариуса по Закона за нотариусите и нотариалната дейност /ЗННД/, Устава на Нотариалната камара и Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

Лектор: Иван Дахтеров

12:45 – 13:45 ч. – Пауза

13:45 – 15:15 ч.

Територии и поземлени имоти. Правен режим на урегулираните и неурегулираните територии. Кадастър и имотен регистър. Същност и функции. Създаване и функции. Създаване и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Съдържание на имотния регистър.

Лектор: Камелия Маринова

15:15 – 15:30 ч. –  Пауза

15:30 – 17:00 ч.

Възстановяване (реституция) на правото на собственост, съобразно българското законодателство (Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд /ЗВСГЗГФ/, Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти /ЗВСОНИ/, Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти /ЗВСНОИ/ по Закона за териториално и селищно устройство /ЗТСУ/, Закона за планово изграждане на населените места /ЗПИНМ/, Закона за благоустройството на населените места /ЗБНМ/, Закона за държавните имоти /ЗДИ/ и Закона за собствеността /ЗС/ и др.). Действие на нормативните актове, регламентиращи реституцията.

Лектор: Емануела Балевска

Участниците ще получат сертификат за успешно завършен подготвителен курс.

Цена за курс – 300 лева без ДДС.

Крайният срок за записването за участие в курса е до 13 юни 2023 г.  

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 58,

 имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка