28.01.2020 – Семинар ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗМИП И ППЗМИП

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПОРАДИ ГОЛЕМИЯ ИНТЕРЕС КЪМ СЕМИНАРА ВИ СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПРЕХВРЪЛЕН В ПО-ГОЛЯМА ЗАЛА, ЗА ДА УДОВЛЕТВОРИМ ЖЕЛАНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПАРК-ХОТЕЛ “ВИТОША” НА СЪЩАТА ДАТА И ЧАС, СЪС СЪЩИЯ ЛЕКТОР И ПРОГРАМА.

АДРЕС НА ПАРК-ХОТЕЛ “ВИТОША”: СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ. РОСАРИО №1

Лектор: Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на мерките срещу изпиране на пари

ПРОГРАМА

09.00 – 09.30 ч. – Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 ч. – Тема 1 – ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

 • Разширяване на категориите задължени по закона лица
 • Промени по отношение извършването на разширени комплексни проверки
 • Промени по отношение идентифицирането на клиенти и проверката на идентификационните данни
 • Промени на правилата касаещи действителните собственици

11.00 – 11.30 ч. – Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч. – Тема 2 – ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗМИП – ПРОДЪЛЖЕНИЕ

 • Промяна в уредбата на разкриването и поддържането на банкови сейфове
 • Разширяване на данните, вписвани в регистъра на банковите сметки и сейфове
 • Промени по отношение на електронните пари и други платежни инструменти
 • Промени по отношение на длъжностите, заемани от видни политически личности
 • Промени в обхвата на данните, които националните компетентни органи следва да поддържат за целите на националната оценка на риска
 • Други

13.00 – 14.00 ч. – Обяд

14.00 – 15.30 ч. – Тема 3 – КАТЕГОРИИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЗМИП. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЛУЖБИ. ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ОЦЕНКА НА РИСКА

 • Категории задължени лица по ЗМИП. Нови задължени лица
 • Специализирани служби по ЗМИП
 • Обучения
 • Съхраняване на информация
 • Разкриване на информация
 • Защита на информацията и лицата
 • Оценка на риска:
  • Национална оценка на риска
  • Оценка на риска от задължените лица

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Тема 4 – ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА. КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП

 • Изготвяне на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари:
  • Задължение за изготвяне на вътрешни правила
  • Условия и ред за приемане на вътрешните правила и представянето им пред ДАНС
  • Ред за утвърждаване на вътрешните правила от директора на дирекция “Финансово разузнаване” към ДАНС
  • Минимално съдържание на вътрешните правила (18 точки)
  • Практически насоки за изготвянето на вътрешните правила
 • Задължение за извършване на комплексна проверка по ЗМИП:
  • Общи правила за прилагане на мерките за комплексна проверка
  • Особени правила и изключения при прилагането на мерките за комплексна проверка
  • Опростена комплексна проверка
  • Разширена комплексна проверка
  • Идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация
  • Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация
  • Изясняване на произхода на средствата
 • Ключови разпоредби на Правилника за прилагане на ЗМИП

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

– Правни консултанти

 – Нотариуси 

– Счетоводители, одитори и данъчни консултанти

  – Банки и финансови институции

 – Застрахователни дружества

– Частни съдебни изпълнители

 – Търговци на едро

 – Възложители на обществени поръчки

– Брокери на недвижими имоти

 – ЮЛ с нестопанска цел

– Пенсионноосигурителни дружества 

– Лизингови дружества

 – Инвестиционни посредници и управляващи дружества

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена: 210 лева БЕЗ ДДС
За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. 

Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд

Записването за участие в семинара е до 23.01.2020 г. или до изчерпване на местата в залата.

Регистрирайте се за участие чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58,

факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg

Лице за контакт: Иглика Ганева

Плащанията може да извършите по банков път:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

или в брой в офиса на фирмата:

Адрес: 1404София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка