ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ЩЕ НАМАЛЯВАТ ДИСБАЛАНСИТЕ В СТРАНАТА

Материалът е от сайта: investor.bg/https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/promeni-v-zakona-za-regionalnoto-razvitie-shte-namaliavat-disbalansite-v-stranata-291965/ По статията работиха: Ралица Пейчева, редактор Елена Илиева.

С измененията се цели и подобряване състоянието на териториите с неблагоприятни социално-икономически, географски и демографски характеристики

Намаляване на дисбаланса в развитието на шестте района на страната от Ниво 2 дългосрочна перспектива, насърчаване на инвестициите, конкурентоспособността, иновациите и интеграция на трансграничните райони ще е основен приоритет в политиката за регионално развитие. Това предвиждат промени в Закона за регионалното развитие (ЗРР), публикувани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за обществено обсъждане, съобщиха от ведомството.

Изготвянето им се налага в резултат от изводите от извършен анализ на действащата национална политика за регионално и пространствено развитие, които показват нуждата от преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия, се посочва в прессъобщението. Необходимите мерки изискват изменение на съществуващото законодателство, тъй като промяната, свързана с основните стратегически документи за провеждане на тази политика, води до съществени изменения в инструментите за нейното провеждане, в т.ч. в структурата, функциите и правомощията на звената и органите, свързани с възлагането, обсъждането и приемането на стратегическите документи в определения им нов обхват и съдържание.

Предвижда се да бъде намален броят стратегически документи и да се въведе нов тип такива, които обединяват стратегическото и пространствено планиране на регионалното развитие – Национална концепция за регионално и пространствено развитие, интегрирана териториална стратегия за развитие на статистически район от ниво 2 и план за интегрирано развитие на община. Редуцирането на броя на документите и опростяването на тяхното съдържание ще позволи да бъдат насочени към решаване на конкретните и специфични проблеми на съответните територии. Ще се цели и постигането на ясно изявени връзки и целенасочени взаимодействия между стратегическите документи за регионално и пространствено развитие, както и с другите секторни документи на съответните равнища, подобрен и опростен процес на наблюдение, контрол и оценка, намалена административна тежест и обем на събираната и обработвана информация за целите на регионалната политика.

Националната концепция за регионално и пространствено развитие ще е със срок до 15 години, а Интегрираните териториални стратегии за развитие на районите от ниво 2 ще се изготвят за срок от 7 години с изключение на елементите на техническата инфраструктура, които се планират за период до 30 години. Планът за интегрирано развитие на община ще е със срок от 7 години.

Предвижда се изменение и в структурата на регионалните съвети за развитие, които ще включват управленски и експертен състав, като орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответния район от ниво 2 на страната. С промените в ЗРР се предлага те вече да се наричат “статистически зони, статистически райони и статистически области”. Промяната е само в терминологията, а териториалният обхват се запазва.
С измененията се цели и подобряване състоянието на териториите с неблагоприятни социално-икономически, географски и демографски характеристики и адаптиране към климатичните промени и намаляване на риска от бедствия в застрашените територии.

Подготовката за следващия програмен период 2021-2027 г. и Европейските структурни и инвестиционни фондове ще се използват като ускорител на промяната на модела за изпълнение на регионалната политика чрез по-тясно интегриране на секторните приоритети и цели с тези на политиката за регионално развитие, посочват от Министерството. С измененията се предвижда регионалните съвети за развитие да могат да разширят функциите си при делегиране на правомощия от страна на управляващи органи на оперативни програми, включително тези за развитие на селските райони и за морско дело и рибарство.