Site Loader

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

КОМЕНТАР НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ 

В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

 

гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3. Офис 9

Поради големия интерес към семинара, мястото на провеждането му се премества:

гр. София, Парк хотел Витоша

на 15.03.2019 г. от 9:30 до 17:30 часа, регистрация от 9:00 до 9:30 часа

 

ЛЕКТОР:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

 

П Р О Г Р А М А

9.00 – 9.30ч. – регистрация на участниците

09.30 – 11.00 ч.  –   Основна цел на последните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поетапно влизане в сила на промените в ЗОП.

Промени в стойностните прагове на обществените поръчки и тяхното отражение върху процеса на възлагане.

Правила за осигуряване на достъп до досиетата на обществените поръчки в Регистъра за обществените поръки в случаите на правоприемство на възложителя – чл.2 от проекта за изменение на ППЗОП. 

Нови правила в чл.21 от ЗОП за определянето на прогнозната стойност на обществената поръчка.

Прецизиране на правилата за предвидените опции и подновявания на обществените поръчки – чл.5 от проекта за изменение на ППЗОП.

Нов ред изпращане на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз и за връчване на решенията на възложителя.

Нови изисквания към съдържанието на профила на купувача и начина на публикуване на информацията в него.

 

11.00 – 11.30 ч. – Кафе пауза

 

11.30 – 13.00ч. – Възлагане на обществените поръчки чрез електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.

Правила за регистрация в платформата – чл.9а – чл. 9к от проекта за изменение на ППЗОП.

Промяна в сроковете за подаване на заявленията за участие и на офертите и начина за тяхното определяне.

Нови изисквания към възлагането на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства за пътници и товари.

Промени в чл.54 и чл.55 от ЗОП за отстраняване на участниците от процедурата.

Прецизиране на правилата за определяне на критериите за подбор.

Промени в правилата за участие на третите лице и подизпълнителите в процедурите.

Изменения в правилата за деклариране на личното състояние на кандидатите и участниците и съответствието им  с критериите за подбор.

 

13.00 – 14.00 ч. – Обяд

 

14.00 – 15.30ч.  –  Промени в правилата за изменение на обявените условия за възлагане на обществената поръчка – чл. 100 от ЗОП.

Нови основания за отстраняване от процедурата – чл.107, т.5 от ЗОП.

Прецизиране на правната уредба за :

 – определяне на гаранцията за изпълнение на договора  в  чл.111 т ЗОП;

 – документите, които определеният изпълнител следва да представи при сключването на договора;

– сключване на рамково споразумение и на договор по рамково споразумение в чл.112а от ЗОП;

– оценяване на планове, графици и други документи, свързани с организацията на изпълнение на предвидените дейности в обхвата на обществената поръчка.

Въвеждане на задължение за използването на електронни фактури при разплащанията по договорите за обществени поръчки.

Нови правила за работата на помощния орган на възложителя.

Промени в правилата за сключване и изменение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Правила за съхранение на електронните документи в досието на обществената поръчка.

 

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

 

16.00 – 17.30 ч. –  Нови правила за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява;

Нови правилата за обжалване актовете на възложителя.

Промени в правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП);

Нови правила за осъществяване на контрола по чл.232 – чл.235 от ЗОП от АОП.

Увеличаване на административно-наказателните състави за нарушения на нормите на  ЗОП.

 

Отговор на въпроси, поставени от участниците в семинара, по приложението на ЗОП.

 

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

Цена: 160 лв./Цената е без ДДС/. За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд. 

Срок за записване: до 13.03.2019 г.

ЗАПИСВАНЕ ЗА СЕМИНАР по ЗОП

Данни за издаване на фактура

 

Записванията може да извършите също чрез телефон и мейл: 

1404 София, ул. ”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58; факс 02 818 58 59

лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

E-mail: office@ncle.bg, office@ecovis.bg и sofia@ecovis.bg

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата: 

 

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Post Author: