Site Loader

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с Ековис Холдинг Груп България, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

НОВИ МОМЕНТИ В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, ДВ. бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ – ВИДОВЕ. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЖАЛБИТЕ, НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ И ИСКАНИЯТА ЗА ОТМЯНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВАТА.

в гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3. Офис 9

На 28.02.2019 г., четвъртък, от 9:30 до 17:30 часа, регистрация от 9:00 до 9:30 часа

ЛекторТаня Куцарова – съдия във Върховен административен съд

П Р О Г Р А М А

 1. Промени в производството пред първата съдебна инстанция.
 2. Призоваване на страните. Провеждане на съдебните заседания.
 3. Администриране на касационната жалба. Проверка за редовност и допустимост
 4. Общ преглед на промените в глава дванадесета на АПК. Администриране на касационните жалби. Нови правомощия на председателите на отделения.
 5. Нови изисквания за форма и съдържание на касационната жалба. Проверка за редовност на касационните жалби. Приподписване на касационната жалба. Изключения.
 6. Държавни такси – начин на определяне, освобождаване от заплащане на държавна такса.
 7. Отговор на касационната жалба. Срокове.
 8. Връщане на касационната жалба – основания, компетентни органи и лица. Видове актове. Обжалване на акта за връщане.
 9. Дискусия и обсъждане на спорни моменти в правоприлагането.
 10. Разглеждане на делото пред касационната инстанция.  Изменения в нормативната уредба и нови моменти.
 11. Състав на съда. Видове заседания – открити и закрити. Основания за гледане на делото в закрито заседания. Основания за насрочване на делото в открито заседание. Правомощия на съдията-докладчик.
 12. Срокове за гледане на делото в открито и закрито заседание. Участие на прокурора в откритите и закритите заседания.
 13. Произнасяне на съда и постановяване на решение от касационната инстанция. Срокове за постановяване на решение в закрити заседания. Форма на решението.
 14. Обжалване на определения и разпорежданията. Определение по жалбата. Задължителна сила на определенията.
 15. Производство по отмяна на влезлите в сила съдебни актове. Предмет на отмяна.
 16. Подаване на искането – срокове и форма. Състав на съда. Разглеждане на искането. Държавни такси.
 17. Оспорване на измененията в АПК пред Конституционния съд на Република България. Мотиви и основания. Становища.
 18. Дискусия и обсъждане на спорни моменти в правоприлагането.

 * В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.                                   

Цена: 180 лева /Цената е без ДДС/. За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. Цената включва: лекции, помагала, две кафе пауза, обяд.

Срок за записване: най-късно до 26.02.2019 г.

*Записванията може да извършите чрез формата по-долу или като се свържете с нас

чрез телефон, факс, мейл тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 86 – факс 02 818 58 59,

лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

Пишете ни на мейла на НЦЮО: office@ncle.bg или на мейла на партньорите ни: office@ecovis.bg

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Адрес: 1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

Последвайте ни във Фейсбук страничката на Националния център за юридическо обучение

ЗАПИСВАНЕ ЗА СЕМИНАР „Нови моменти в съдебното производство по АПК“

Данни за издаване на фактура

Post Author: