Site Loader

ЗОП – КОМЕНТАР НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

в парк хотел «Витоша», гр.София,  на 20.11.2018 г. /вторник/

 

ЛЕКТОР:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

ПРОГРАМА

9.00 – 9.30ч.       –      Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 ч.  –   Основна цел и причини за последните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Поетапно влизане в сила на последните промени в Закона за обществените поръчки.

Промени в стойностните прагове на обществените поръчки и тяхното отражение върху процеса на възлагане.

Нов ред за връчване на решенията, за които възложителят е длъжен да уведоми заинтересованите лица и участниците в процедурата.

Нов ред за изпращане на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз.

Нови изисквания към съдържанието на профила на купувача и начина на публикуване на информацията в него.

11.00 – 11.30 ч. – Кафе пауза

11.30 – 13.00ч. – Възлагане на обществените поръчки чрез електронната платформа по чл. 39, ал. 1 от ЗОП, поддържана от Агенцията по обществени поръчки;

Промяна в начина за определяне на сроковете за подаване на заявленията за участие и на офертите;

Нови изисквания към възлагането на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства за пътници и товари;

Промени в основанията за задължително и незадължително отстраняване на участниците от процедурата за възлагане на обществените поръчки;

Прецизиране на правилата за определяне на критериите за подбор;

Промени в изискванията към третите лице и подизпълнителите;

Изменения в правилата за деклариране на личното състояние на кандидатите и участниците и съответствието им  с критериите за подбор.

Отговор на въпроси, поставени от участниците в семинара, по приложението на ЗОП.

14.00 – 15.30ч.  –  Нови правила за провеждане на електронен търг;

Промени в правилата за изменение на условията за възлагане на обществената поръчка, посочени в обявлението за откриване на процедурата;

Увеличаване на основанията за отстраняване от процедурата;

Прецизиране на правната уредба за :

– определяне на гаранцията за изпълнение на договора при запазените обществени поръчки;

– документите, които определеният изпълнител следва да представи при сключването на договора;

– сключване на рамково споразумение и на договор по рамково споразумение;

Въвеждане на задължение за използването на електронни фактури при разплащанията по договорите за обществени поръчки;

Промени в правилата за изменение на договора за възлагане на обществената поръчка;

Правила за съхранение на електронните документи в досието на обществената поръчка.

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. –  Нови правилата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява;

Прецизиране на правилата за обжалване на актовете на възложителите;

Промени в правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП);

Нови правилата за осъществяване на контрола по чл.232 – чл.235 от ЗОП от АОП;

Прецизиране на правилата за извършване на проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФК);

Създаване на постояннодействащ Експертен съвет за сътрудничество, който ще приема насоки за прилагане на ЗОП във връзка с контролната дейност на АОП, АДФК и Сметната палата;

Увеличаване на административно-наказателните състави за нарушения на нормите на  ЗОП.

Отговор на въпроси, поставени от участниците в семинара, по приложението на ЗОП.

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

Цена: 160.00 лв./Цената е без ДДС/. Цената включва: Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи.

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

*Нощувки в парк-хотел Витоша на преференциални цени за участниците в семинара:

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 50 лв. на човек

Цена за нощувка в единична стая със закуска – 80 лв.

*Посочените цени на хотела включват: нощувка, закуска на бюфет, ползване на фитнес и басейн, Wi-Fi, 9% ДДС и градска такса.

Срок за записване: до 15.11.2018 г.

 

1404 София, ул. ”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58; факс 02 818 58 59

лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

E-mail: office@ecovis.bg и sofia@ecovis.bg

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса.

 

 

Post Author: