Site Loader

28.01.2019 г., понеделник

София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3. Офис 9

Регистрация от 9:00 до 9:30 часа, начало от 9:30 до 17:30 часа

Лектор – Аспасия Петкова– работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП с дългогодишен опит като лектор, автор на много книги, наръчници, статии и коментари в различни издания.

П Р О Г Р А М А

 1. Закон за бюджета на ДОО 2019 г. Промени в „осигурителната тежест“ през 2019 г. Промени в КСО – нов кръг на осигурените лица и промени, свързани с осигуряването.
 2. Закон за бюджета на НЗОК за 2019 г. Промени в Закона за здравното осигуряване.
 3.  Пенсиониране – нов начин на изчисление на пенсиите от 2019 г., нова формула, нови разпоредби, съществени промени в законодателството.
 4. Промени в трудовото законодателство през 2018 г. и очаквани промени през 2019 г.
 5. Извънреден труд. Работа и заплащане на официални и празнични дни.
 6. Промени в трудовия договор с условие за обучение по време на работа.
 7. Промени в трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – чл. 114а от КТ.
 8. Промени в наредбите, свързани с трудовото и осигурителното законодателство:
  – Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и то самоосигуряващите се лица – очаквани промени!
 • Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ – очаквани промени!
 • Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО;
 • Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
 • Наредба за самоосигуряващите се лица;
 • Наредба за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време- графици, нови правила, изплащане на парични обезщетения;
 • Наредба за трудовите досиета в електронен вид;
 • Наредба за избор на осигуряване;
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;
 • Наредба за командироването и изпращането за предоставяне на услуги;
 • Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж;
 • Наредба № 4 от 1993 г. за необходимите документи за сключване на трудов договор;

и много други наредби…

9. Парични обезщетения, майчинство, осиновяване – промени от 01.07.2018 г.

10. ДЗПО – възможности за избор и предпочитания; промени през 2019 г.
11. Безработицата – право на обезщетение.
12. Осигуряване на чуждестранни граждани, работещи на територията на Р. България.
13. Осигуряване на българи, работещи в държави – членки на ЕС.
14. Командироване за извършване на услуги в чужбина. Приложимо законодателство – издаване на удостоверение А1.
15. Особености при осигуряването на различните категории лица – работещи по трудов договор, ДУК, самоосигуряващи се лица, граждански договори, пенсионери и т.н.
16. Граждански договори – различни казуси.
17. Разглеждане на конкретни казуси.
18. Административно-наказателна отговорност за неспазване на трудовото и осигурителното законодателство.

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена: 120 лева /Цената е без ДДС/ За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд.

Срок за записване: до 25.01.2019 г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез формата за записвания на сайта на партньорите ни: ecovisbg.bg

1404 София, ул.”Твърдишки проход”

23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58; факс 02 818 58 59

лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

E-mail: office@ecovis.bg и sofia@ecovis.bg

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Post Author: