Местата са изчерпани – 17 май 2019 – Семинар ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Лектор на семинара: Мирослава Георгиева Копчева – съдия във Върховен административен съд, VII отделение

Семинарът ще се проведе на 17.05.2019, петък, в гр. София, Учебен център на НЦЮО, ул. Твърдишки проход 23, ет.3, офис 9

ПРОГРАМА

9:00 – 9:30 ч. – Регистрация на участниците

9:30 – 11:00 ч.

Модул 1:

1.   1. Приложно поле на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

1.   1. Предмет и приложно поле на закона;

1.   2. Фондове на Европейския съюз. Основни принципи при управлението на средствата от фондовете на Европейския съюз;

1.   3. Национална институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

Въпроси към модул 1 /форум/

11:00 – 11:30 ч. –  Кафе пауза

11:30 – 13:00 ч.

Модул 2:

2.   Актове за администриране на нередности; Актове за определяне на финансови корекции по основание и размер. Предварително изпълнение по закон на актовете за определяне на финансови корекции. Обжалване на актовете за определяне на финансови корекции по съдебен ред.

2.1. Разграничаване на актове на управляващия орган (УО), с които се администрират нередности от актове на УО, с които се  определят финансови корекции по основание и размер.

2.2. Разграничаване на актове на УО, с които отказва верифициране на разходи, от актове на УО, с които се определят финансови корекции по основание и размер.

2.3.Предварително изпълнение по закон на актовете за определяне на финансови корекции.

2.4. Акт за поправка на фактическа грешка в акт за определяне на финансови корекции;

2.5. Акт в производство по чл. 74 ЗУСЕСИФ във връзка с чл. 99 АПК.

2.6. Обжалване на актовете за определяне на финансови корекции по съдебен ред.

Въпроси към модул 2 /форум/

13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка

14:00 – 15:30 ч.

Модул 3:

3.   Процедура по определяне на финансови корекции пред ръководителя на УО. Основания за определяне на финансови корекции. Нередността като основание за определяне на финансови корекции. Законосъобразност на актовете за  определяне на финансови корекции по основание и размер.

3.1. Процедура по определяне на финансови корекции пред ръководителя на УО.

3.2. Основания за определяне на финансови корекции.

3.3. Нередността като основание за определяне на финансови корекции – елементи на фактическия състав на нередността по чл. 70, ал.1, т. 10 ЗУСЕСИФ.

3.4. Актове за определяне на финансови корекции по основание и размер: – компетентност на органа /възможност за делегиране на компетентност и заместване/; форма на акта – фактически и правни основания; – фактически състав на нередността; – финансовото отражение като елемент от фактическия състав; – размер на финансовата корекция – основа и ставка.

Въпроси към модул 3 /форум/

15.30 – 16:00 ч. – Кафе пауза

16:00 – 17:30 ч.

Модул 4:

Проследяване на конкретни нередности при разходване на средства от Европейския съюз, представляващи основания за определяне на финансови корекции съгласно Приложение към чл. 6, ал.1 от Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ (отменена 31.03.2017 г.), съответно Приложение № 1 към чл. 2, ал.1 от НАРЕДБАТА за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ПМС № 57/2017/.

Финални коментари

В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Всички семинари на Национален център за юридическо обучение се организират с партньорството на Ековис Холдинг Груп България.

Цена: 216 лева с ДДС

/Цена без ДДС – 180 лева/.

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. 

Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд.

Срок за записване: до 14.05.2019 г.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58,

факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на нашите партньори:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка