Председател на Националния център за юридическо обучение е 
акад. Огнян Стамболиев – професор по Граждански процес
проф-др-огнян-стамболиев
 • Доктор по право в СУ "СВ. КЛИЕМНТ ОХРИДСКИ"
 • Специализирал във Виена, Стокхолм и Хамбург
 • Професор по гражданско процесуално право в СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
 • Професор по гражданско процесуално право в Бургаски университет
 • Ръководител на катедра "Гражданско-правни науки" към СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" от 2002 г.
 • Председател на Национален център за юридическо обучение от 2003 г.
 • Адвокат, арбитър и медиатор в Арбитражен съд при Българска Стопанска Камара
 • Интереси в областите: граждански процес, процедури за вземане на решение, разрешаване на конфликти, медиация
 • Автор на редица книги, учебници, студии и статии
 • Владее английски, немски, руски, полски и чешки eзик

Националният център за юридическо обучение e създаден през 2003 г. като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Сдружението има богата и разнообразна дейност, която включва:

 • Обучения и семинари за юристи
 • Разработване на проекти по национални и международни програми
 • Участие в изготвянето на законопроекти
 • Изследователска и издателска дейност

Националният център за юридическо обучение активно участва в разработването на законопроекти в областта на правата на човека, развитие на гражданско общество и развитие на съдебната система чрез участието на неговите членове в състава на работни групи към Народното събрание.

Центърът организира обучения, насочени към:

 • Стимулиране и усъвършенстване на подготовката на млади юристи чрез семинари, обучения и курсове с оглед практическата им реализация
 • Подготовка на кадри за нуждите на съдебната администрация
 • Организиране на семинари по актуални въпроси на българското и европейското законодателство. В тях се прилагат съвременни методи на преподаване, които са в контекста на европейските стандарти за обучение
 • В дейността на Националния център за юридическо обучение участват действащи юристи от цялата страна. Провежданите подготвителни курсове за синдици, нотариуси, младши съдии, младши прокурори, обученията на юристи по теми свързани с най-новите промени в действащото национално законодателство, се водят от лектори с опит, доказали своя висок професионализъм

Основни теми, по които организираме обучения и семинари

 • АПК
 • ГПК
 • ЗОП
 • ЗОДОВ
 • ЗМИП
 • СИДДО
 • ЗДДС
 • ЗКПО
 • ЗУТ
 • ЗУСЕСИФ
 • ЗКИР
 • ДОПК
 • Вещно право
 • Застрахователен кодекс
 • Трудово и осигурително законодателство
 • Подготвителни обучения за синдици
 • Подготвителни курсове за кандидати за нотариуси
 • Подготвителни курсове за кандидати за младши съдии и прокурори