Местата са изчерпани – 19 април 2019 – ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

Лектори: Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд и Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Семинарът ще се проведе на 19.04.2019 (петък) гр. София, Учебен център на НЦЮО, ул. Твърдишки проход 23, ет.3, офис 9

ПРОГРАМА

9:00 – 9:30 ч. – Регистрация на участниците

9:30 – 11:00 ч. Отговорност на държавата за вреди от незаконосъобразни актове на държавни и общински органи и длъжностни лица. Фактически състав на отговорността. Отговорност на държавата при отмяна на наказателните постановления. Отговорност на държавата за нарушение на забраната за изтезания, за нечовешко и унизително отнасяне към лицата, лишени от свобода и задържани под стража. Разлика между фактическите състави на отговорността по чл.1, ал.1 ЗОДОВ и чл. 284 ЗИНЗС. Отговорност на държавата за нарушаване правото на ЕС. Лектор: съдия Таня Куцарова

11:00 – 11:30 ч. – Кафе пауза

11:30 – 13:00 ч. Съдебно производство по реализиране на отговорността на държавата по чл. 1, ал.1 ЗОДОВ. Допустимост на иска. Активна и пасивна легитимация на страните. Такси и разноски в производството по чл. 203 АПК Лектор: съдия Таня Куцарова

13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка

14:00 – 15:30 ч. Подведомственост на споровете по ЗОДОВ на гражданските съдилища. Фактически състави. Отговорност за дейност на правозащитните органи – чл.2 от ЗОДОВ; Отговорност за дейност на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – чл. 2а от ЗОДОВ; Отговорност за дейност на органите на съдебната власт, включително и за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок – чл. 2б от ЗОДОВ; Особени хипотези на реализиране на отговорност – във връзка с прилагането на т.2, 3, 5, 6 и 7 от Тълкувателно Постановление № 2/2014г. от 15.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС. Лектор: съдия Стефан Кюркчиев

15.30 – 16:00 ч. – Кафе пауза

16:00 – 17:30 ч. Производство по разглеждането на споровете по ЗОДОВ пред гражданските съдилища. Особености на съдебното производство на искове, предявени за реализиране на отговорността на държавата и общините по ЗОДОВ, което се развива пред гражданските съдилища; Процесуална легитимация на ответника според Тълкувателно Решение № 5 от 15.06.2015 г. по тълкувателно дело № 5/2013 г., ОСГК на ВКС; Такси и разноски в производствата по чл. 2 от ЗОДОВ и в приложното поле на Тълкувателно Решение № 7 от 16.11.2015 г. по тълкувателно дело № 7/2014 г., ОСГК на ВКС; Прилагане на Тълкувателните Решения на ОСГК на ВКС в отделни практически хипотези. Лектор: съдия Стефан Кюркчиев

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена: 180 лева /Цената е без ДДС/. За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд.

Срок за записване: 17.04.2019 г.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания по-долу или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58, факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на нашите партньори: „ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД, BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка