10.04.2024 г. – ОНЛАЙН семинар на тема: ОСИГУРИТЕЛНОТО, ЗДРАВНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД, предлагат на Вашето внимание:

ОНЛАЙН семинар на тема:

ОСИГУРИТЕЛНОТО, ЗДРАВНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

на 10 април 2024 г.

ЛЕКТОР:

Аспасия Петкова – работила като гл. счетоводител на Столично управление „Социално осигуряване“, ревизор, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, зам.директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП, дългогодишен лектор, автор на много книги в областта на трудовото и осигурителното законодателство.

П Р О Г Р А М А

09.00 – 09.30 ч. – Регистрация

09.30 – 11.00 ч.

 1. Задължителни осигурителни вноски през 2024 г.
 2. Промени в Кодекса за социално осигуряване. Нови категории осигурени лица.
 3. Осигурителен доход, осигурителен стаж.
 4. Особености при осигуряването на различните категории лица – работници и служители, управители, самоосигуряващи се лица, земеделски стопани, учители, първа и втора категория труд и т.н.
 5. Обезщетения по Кодекса за социално осигуряване – поради болест, бременност и раждане, отглеждане на дете, осиновяване и други.
 6. Помощи, изплащани от средствата на ДОО:
  • помощ при смърт;
  • помощ за профилактика и рехабилитация и промени в Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация.
 7. Обезщетения за безработица – право, размери  и условия за получаване.
 8. Подаване на данни в НАП и НОИ.
 9. Промени в Наредба № Н– 13, подаване на декларации образец № 1, № 6 и др.

11:00 – 11:15 ч. –  Пауза

11:15 – 12:45 ч.

 1. Нови правила при пенсионирането през 2024 г.
 2. Допълнително задължително пенсионно осигуряване – ДЗПО.
 3. Прехвърляне на средствата от частните пенсионни фондове в НОИ и обратно – ред и условия.
 4. Закон за здравното осигуряване. Задължителни здравноосигурителни вноски.
 5. Здравноосигурителен статус, прекъсване, възобновяване. Глоби и санкции при нарушения.
 6. Осигуряване на българи в чужбина и на чужденци в България.
 7. Наредби, свързани с осигурителното законодателство – Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО, Наредба за пенсиите и осигурителния  стаж, Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, и други.

12:45 – 13:30 ч. – Пауза

13:30 – 15:00 ч.

 1. Законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието, предвидени в Кодекса на труда. Електронна трудова книжка и електронно досие. Задължения на работодателите относно прехвърляне на информацията от трудовите и служебните книжки в НАП.
 2. Разлика между трудов и граждански договор. Осигуряване по граждански договор.
 3. Регистрацията на трудовите договори в НАП, създаване на регистър на заетостта в НАП.
 4. Последни промени в Кодекса на труда.
 5. Промени в Кодекса на труда относно работата от разстояние.
 6. Особености при надомната работа и работата от разстояние – разлики, сходства, задължения на работодателя, осигуряване на безопасни условия на труд в домашни условия.
 7. Работно време, почивки и отпуски. Видове отпуски.
 8. Обезщетения за различните видове отпуски.
 9. Контрол и санкции при нарушаване на трудовото и осигурителното законодателство.

Ще бъдат коментирани промените и проектите за промени в законодателството до датата на семинара.

В края на курса участниците ще получат електронен сертификат за участие.

Цена за семинар – 160 лева без ДДС

Записването за участие е до 08.04.2024 г.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 58,

 имейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лице за контакт: Боряна Димитрова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка