10.05.2022г. – присъствен семинар на тема АНАЛИЗ НА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗОП ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА ВАС ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП И НА ЗУСЕСИФ

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

АНАЛИЗ НА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗОП

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ

ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

И

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА ВАС

ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП И НА ЗУСЕСИФ

 на 10 май 2022 г.,

в парк хотел “Витоша”, гр.София

Лектори:

Аделина Ковачева – Съдия във Върховния административен съд в периода 1999-2021г.

Милана Кривачка – адвокат /експерт по обществени поръчки/ Държавен експерт в Дирекция „Правна“ на Министерския съвет от 1997г. – 2007г.

ПРОГРАМА

8:30-9:00 – Регистрация

ПЪРВА ЧАСТ

Лектор: Милана Кривачка

09.30 – 11.00ч.  Най-често допускани нарушения на ЗОП при подготовката на процедурата  за възлагане на обществената поръчка и по-конкретно:

 1. при определяне на реда за възлагане на обществените поръчки;
 2. при определяне на техническата спецификация;
 3. при определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка;
 4. при определяне на критериите за подбор;
 5. при определяне на критериите за възлагане и методиката за оценка офертите;
 6. при предоставяне на разясненията,които водят до промяна на условията за участие в процедурата

11.00 – 11.30 ч. – кафе пауза

11.30 – 13.00ч.  Най-често допускани нарушения на ЗОП при разглеждането и оценяването на офертите на участниците, които водят:

 1. до нарушаване на принципите на равно третиране на участниците или
 2. до незаконосъобразен избор на изпълнител, или
 3. до незаконосъобразно отстраняване на участници от процедурата;

13.00 – 14.00 ч. – Обядна почивка

ВТОРА ЧАСТ

Лектор: Аделина Ковачева

14.00 – 15.30ч.   Анализ на съдебната практика на ВАС по прилагането на ЗОП, свързана сподготовката на процедурите за възлагане на обществените поръчки:

 1. Критични моменти при осъществяване на предварителни действия от възложителя:
  • Нарушения при провеждане на пазарни консултации, като основание за последващо прекратяване на процедурата;
  • Нарушаване на правилата за разделяне на обществената поръчка на обособени позиции;
 2. Разграничение между случаите на задължително и незадължително    отстраняване в контекста на представена заблуждаваща информация.
  • Мерки за доказване на надеждност.
 3. Конфликт на интереси.
 4. Критерии за подбор:
  • Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
  • Специфичен и общ оборот;
  • Професионална квалификация – образование и опит;
  • Трети лица и подизпълнители.
 5. Критерии за възлагане.
  • Контрол за законосъобразност при експертната оценка.
  • Процедура по изискване, анализ и приемане/отказ да се приеме писмена обосновка.
  • Преюдициално запитване за приложението на чл.72 ЗОП.

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.00ч. – Анализ на съдебната практика на ВАС по прилагането на ЗОП, свързана  с провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки:

 1. Изменение на условията. Разграничение с хипотезата на задължително прекратяване на процедурата по чл.110, ал.1, т.9 ЗОП.
 2. Конфиденциална информация, предоставяна от участниците.
 3. Конкурсни комисии. Съдържание на протокола и доклада. Процедура по чл.106 ЗОП.
 4. Процедура по искане на разяснения по чл.104, ал.5 ЗОП.
 5. Отстраняване на участници.
 6. Прекратяване на процедурата.
 7. Процедура на договаряне без предварително обявление. Преюдициално запитване.
 8. Процесуални проблеми в производството пред КЗК.
 9. Пощенски услуги.
 10. Охранителни услуги.

ТРЕТА ЧАСТ

Лектори: Аделина Ковачева и Милана Кривачка

17.00 – 17.30 часа  – Свободна дискусия и отговор на конкретно поставени въпроси с участието на двамата лектори.

 В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена за един курс – 260 лева без ДДС

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Записването за участие е до 04.05.2022 г. или до изчерпване на местата в залата.

Записванията може да извършите чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.:02 818 58 58,

факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лица за контакт: Димана Томова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка