13.12.2019 – Семинар по ЗОДОВ

ПРЕТЕНЦИИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ОТ ОБЩИТЕ СЪДИЛИЩА ПО РЕДА НА ЗОДОВ. ПРОЕКТ ЗА ЗИД НА ЗОДОВ – ПРЕТЕНЦИИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС – МАТЕРИАЛНИ И ПРОЦЕСУАЛНИ ВЪПРОСИ.

гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3. Офис 9

На 13.12.2019 г., петък, от 9:30 до 17:30 часа

Лектори на семинара:

Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

ПРОГРАМА

Регистрация от 9:00 до 9:30 часа

9:30 – 11:00 часа

  • Отговорност на държавата  за вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия, причинени при  или по повод изпълнение на административна дейност. Материалноправни аспекти на отговорността. Развитие на съдебната практика.
  • Процесуалноправни аспекти на отговорността.   Съдебна практика  по спорни въпроси на правоприлагането.

Лектор: съдия Таня Куцарова

11:00 – 11:30 часа – Кафе пауза

11:30 – 13:00 часа

  • Отговорност на държавата за вреди, причинени на лишените от свобода и задържаните под стража. Отговорност на държавата за вреди от нарушаване правото на ЕС. Сравнителноправен анализ. Материалноправни и процесуални  аспекти.
  • Законодателни изменения на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Лектор: съдия Таня Куцарова

13:00 – 14:00 часа – Обедна почивка

14:00 – 15:30 часа

  • Подведомственост на споровете основани на ЗОДОВ на гражданските съдилища. Процесуални особености при  разглеждането на споровете по ЗОДОВ пред гражданските съдилища. Процесуална легитимация на ответника и процесуална субституция /Тълкувателно Решение № 5 от 15.06.2015 г. по тълкувателно дело № 5/2013 г., ОСГК на ВКС/; Такси и разноски в производствата по чл. 2, 2а и 2б от ЗОДОВ и приложно поле на Тълкувателно Решение № 7 от 16.11.2015 г. по тълкувателно дело № 7/2014 г., ОСГК на ВКС;

Лектор: съдия Стефан Кюркчиев

15:30 – 16:00 часа – Кафе пауза

16:00 – 17:30 часа

  • Общи и специални фактически състави на отговорността на държавата: Отговорност за дейност на правозащитните органи – чл.2 от ЗОДОВ; Отговорност за дейност на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – чл. 2а от ЗОДОВ; Отговорност за дейност на органите на съдебната власт, включително и за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок – чл. 2б от ЗОДОВ; Проект за ЗИД на ЗОДОВ – претенции за обезщетения на вреди, причинени от нарушаване на правото на ЕС от държавата и общините. Особени хипотези на реализиране на отговорност – във връзка с прилагането на т.2, 3. 5, 6 и 7 от Тълкувателно Постановление № 2/2014г. от 15.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.

Лектор: съдия Стефан Кюркчиев

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

Цена: 210 лв. /Цената е без ДДС/.

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. 

Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд

Записването за участие е до 11.12.2019 г. или до изчерпване на местата в залата.

Регистрирайте се за участие чрез формата за записвания по-долу или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58,

факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

Плащанията може да извършите по банков път:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

или в брой в офиса на фирмата:

Адрес: 1404София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка