18.02.2022 г. – НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В СИЛА ОТ 23.12.2021 Г.

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

ОНЛАЙН СЕМИНАР НА ТЕМА

НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В СИЛА ОТ 23.12.2021 Г.

на 18.02.2022 г.

Лектори:

доц. д-р Ралица Илкова преподавател по наказателно право в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, участник в работни групи към МС и към МП за изготвяне на законa за изменение и допълнение на ЗАНН.

Деница Митрова – съдия в Административен съд София-град

ПРОГРАМА

9:00 – 9:30 ч. – Регистрация

9:30 – 11:00 ч.

Основни насоки в изменението на Закона за административните нарушения и наказания от 2020г. Цели на измененията. Нови положения в системата на административните наказания. Процесуални аспекти на налагането на наказание безвъзмезден труд в полза на обществото. Изпълнение на този вид наказание. Уредба на приспадането на времето, през което за същото нарушение наказаното лице е било лишено по административен ред или фактически от възможността да упражнява определена професия или дейност при изпълнение на наказанието временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

Лектор: Ралица Илкова

11:00 – 11:15 ч. –  Пауза

11:15 – 12:45 ч.

Нови положения в уредбата на освобождаването на административнонаказателно отговорните лица от административнонаказателна отговорност с предупреждение при маловажен случай на нарушение. Процесуални аспекти на приложение на института.

Лектор: Ралица Илкова

12:45 – 13:45 ч. – Обедна почивка

13:45 – 15:15 ч.

Нови положения в производството по установяване на административни нарушения – правила за отвод; реквизити на акта; нови правила за предявяване и връчване на акта.

Лектор: Ралица Илкова

15.15 – 15:45 ч. – Пауза

15:45 – 17:15 ч.

Нови положения в производството пред наказващия орган – правила за отвод; нови положения в уредбата на резолюцията за прекратяване на административнонаказателното производство; нови правила, касаещи наказателното постановление. Приключване на производството със споразумение.

Нови положения при изпълнение на административното наказание глоба и имуществената санкция – възможност за заплащане на санкцията в редуциран размер в срока за обжалване. Правни последици.

Лектор: Ралица Илкова

17:15 – 18:45 ч.

Нови положения в производството пред районния съд по съдебен контрол върху законосъобразността на актовете на наказващия орган – подлежащи на оспорване актове на наказващия орган; срокове за оспорване; участници, субекти и страни в производството пред районния съд; процесуално представителство на страните; присъждане на разноски за участие в производството. Нови положения при уредбата на правомощията на съда в производството по съдебен контрол върху законосъобразността на актовете на наказващия орган. Съкратено съдебно производство.

Лектор: Деница Митрова

Крайният срок за записването за участие в курса е до 16 февруари.

Цена за един участник – 215 лева без ДДС.

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

За да участвате в онлайн курсовете е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата по-долу или да се запишете на телефон: 02 818 58 58 или на email: office@ncle.bg или office@ecovis.bg. Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща.

Лица за контакт: Здравка Стефанова

Плащанията може да извършите по банков път:

“ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ” ООД

Банка: ОББ АД

Сметка: BG 79 UBBS 8002 1018 1537 10; BIC: UBBSBGSF

Данни за участник


Име и фамилия (задължително)
Длъжност
Организация
Вашия e-mail (задължително)
Вашия тел. номер
Други участници от същата организация (имена и длъжност)

Данни за фактура


Име на юридическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес
Идентификационен номер по ЗДДС
МОЛ
Антиспам проверка